BUILDING FOR THE FUTURE

LITTLE SAIGON PARK PROJECT

Project Goal

Seattle Parks and Recreation purchased this .27 acre site in 2013 to provide the community access to open space within this high density urban area.
Thank you to everyone who has participated in the public process to design this new park space. We look forward to working with the community throughout the design and construction of the park.

Budget

Seattle Park District provides $1,736,438 for planning, design and construction of this site into a park.

Project Schedule

Planning: 2018 Design: 2019-Fall 2020 Construction: Fall 2020-Fall 2021

Anticipated Impact

This parcel will not be accessible during construction.

Dự án Công viên Little Saigon Park

Mục Tiêu Dự Án
Sở Giải trí và Công viên Seattle (Seattle Parks and Recreation) đã mua 0,27 mẫu Anh này vào năm 2013 để cộng đồng được tiếp cận khu vực không gian trống trong khu vực đô thị có mật độ dân cư cao này.

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia quy trình công khai để thiết kế không gian công viên mới này. Chúng tôi hy vọng được làm việc với cộng đồng trong toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng công viên.

Ngân Sách
Cơ quan Quản lý Công viên Seattle sẽ cung cấp 1.736.438 Đô la Mỹ cho việc lập kế hoạch, thiết kế và thi công xây dựng địa điểm này trở thành công viên.

Lịch Trình Dự Án
Lập Kế Hoạch: 2018 Thiết Kế: 2019-Mùa thu 2020
Thời Gian Thi Công Xây Dựng: Mùa thu 2020-Mùa thu 2021

Dự Đoán về Ảnh Hưởng
Khu vực này sẽ không thể tiếp cận trong quá trình thi công xây dựng